Performance management deel 2

Het doel van prestatiemeting en -sturing is om alle onderdelen van de organisatie te motiveren om te doen wat goed is voor de organisatie als geheel.
SPM is een integraal managementsysteem voor het beschrijven, implementeren en managen van strategie, met als doel dat de strategie slaagt doordat deze door iedereen in de organisatie wordt begrepen en uitgevoerd. Met SPM wordt strategie vertaald naar onderling gerelateerde resultaatdoelstellingen en daaraan gekoppelde prestatiemetingen en initiatieven.

De doelstellingen vormen een keten van onderling verbonden oorzaak-gevolg redeneringen die  samen in de vorm van een strategiekaart het verhaal van de strategie ‘handen en voeten’ geven. Daarbij kan het gedachtegoed van de Balanced Scorecard (BSC) of het INK-model leidend zijn. Uiteindelijk is niet de structuur en ordening van de resultaten bepalend maar de keuze van de te behalen resultaten zelf en hoe ze gedefinieerd zijn.
In schematische vorm wordt de keten van oorzaak-gevolg relaties tussen strategische doelstellingen aangeduid als een strategiekaart. Primaire functie van deze ‘aanvalskaart’ is dialoog van de strategie in hoofdlijnen en in onderlinge samenhang naar de organisatie. Daarnaast vormt deze kaart de basis voor de (be-)sturing van de organisatie in de vorm van management dashboards en de daaraan gekoppelde management informatie voorziening. De strategiekaart is het ‘kloppend’ hart van een strategieplan. Met behulp van deze kaart:

  • wordt overzicht gegeven en behouden;
  • wordt een manier van denken in resultaattermen afgedwongen;
  • worden belangrijke thema’s als marktpositionering (b.v. marktleiderschap), klantformule (b.v. excellente service) en procesoptimalisatie (b.v. schaalgrootte) in onderlinge samenhang expliciet gemaakt;
  • wordt een intuïtieve structuur van resultaatevaluatie met behulp van informatie gedefinieerd (management dashboard);
  • kan focus en prioritering van initiatieven en verbeterprojecten worden verkregen;
  • wordt elke ‘strategische’ discussie of dialoog vanuit eenzelfde gemeenschappelijke optiek en taal gevoerd.

… lees meer

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

You must be logged in to post a comment.